Ochranné pásmo kanalizace

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Tabulka A.1 - Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních stítí v m 1)

Druh sítí Silové kabely do Sdělovací kabely Plynovodní
potrubí 2)
Vodovodní sítě a přípojky Tepelné sítě Kabelovody Stokové sítě a kanalizační přípojky Potrubní pošta Kolektor Koleje tramvajové dráhy
1 kV 10 kV 35 kV 220 kV do 0,005 MPa do 0,4 MPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Silové kabely do 1 kV 0,05 15) 0,15 0,2 0,2 0,3 3) 0,1 4) 0,4 0,6 0,4 0,3 0,1 0,5 0,5 5) 1
10 kV 0,15 0,15 0,2 0,2 0,8 3) 0,3 4) 0,4 0,6 0,4 0,7 0,3 0,5 0,5 5) 1
35 kV 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 3) 0,3 4) 0,4 0,6 0,4 1 0,3 0,5 0,5 5) 1
220 kV 0,2 0,2 0,2 0,5 6) 0,8 7) 8) 0,4 0,6 9) 0,4 2 6) 0,5 1 0,5 8) 5) 1
Sdělovací kabely 0,3 3) 0,1 4) 0,8 3) 0,3 4) 0,8 3) 0,3 4) 0,8 7) 8) 10) 0,4 0,4 0,4 0,8 11) 0,3 0,5 0,2 0,3 1
Plynovodní potrubí 2) do 0,005 MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 12) 0,5 0,4 1 12) 0,4 0,4 1,2
do 0,4 MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 9) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 1 1 0,4 1 1,2
vodovodní sítě a přípojky 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 12) 0,5 0,6 1 13) 0,6 0,6 0,5 0,6 1,2
tepelné sítě 0,3 0,7 1 2 6) 0,8 11) 0,5 0,5 1 13)   0,3 0,3 0,3 0,3 1,2
kabelovody 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 1 0,6 0,3   0,3 0,2 0,3 1,2
stokové sítě a kanalizační přípojky 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 12) 1 0,6 0,3 0,3   0,3 0,3 14) 1,2
potrubní pošta 0,5 0,5 0,5 0,5 8) 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3   0,3 1,2
kolektor 5) 5) 5) 5) 0,3 0,4 1 0,6 0,3 0,3 0,3 14) 0,3   1,2
koleje tramvajové dráhy 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Zdroj: ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.1994); Změna: Z1 (1.1996), Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003)

Vysvětlivky:

1) Vzdálenost se měří mezi vnějšími povchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bližší k vedení.

2) Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokoltakého plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdáleností podle tabulky 5 ČSN 38 6410 zkracují v pol.2,3,4 a 7 na polovinu. Plynovody provedené z IPE - viz technická pravidla COPZ G 702 01.

3) Nechráněné.

4) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení ČSN 33 3300.

5) Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.

6) Vzdálenost musí být po dodohě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem. 

7) Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1500 mm na každé straně od místa ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1500 mm, ochranné opatření odpadá. 

8) Nebezpečné vlivy vedení vn, vvm a zvn musý být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160.

9) Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.

10) Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou navzájem ve vzdálenosti 70 mm.

11) Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení. Při tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300 mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí vzdálenost 2000 mm; při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200 m, možno snížit na 800 mm.

12) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm.

13) Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm.

14) Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 ČSN 73 6701:1983).

15) Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15 m.

16) Pro bezvýkopové technologi platí ZMĚNA Z1 a ZMĚNA Z4 této normy.

Zdroj: ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.1994); Změna: Z1 (1996), Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003)

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Tabulka A.2 - Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křízení podzemních sítí v m 1)

Druh sítí Silové kabely do Sdělovací kabely Plynovodní
potrubí 2)
Vodovodní sítě a přípojky Tepelné sítě Kabelovody Stokové sítě a kanalizační přípojky Potrubní pošta Kolektor Koleje tramvajové dráhy
1 kV 10 kV 35 kV 220 kV do 0,005 MPa do 0,4 MPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Silové kabely do 1 kV 0,05 0,15 0,2 0,2 0,3 4) 0,1 5) 0,1 6) 0,1 6) 0,4 2) 0,2 5) 0,3 7) 0,1 0,3 0,3 8) 1
10 kV 0,15 0,15 0,2 0,2 0,8 4) 0,3 5) 0,1 6) 0,2 6) 0,4 2) 0,2 5) 0,5 7) 0,3 0,3 0,3 8) 1
35 kV 0,2 0,2 0,2 0,25 9) 0,8 4) 0,3 5) 0,1 6) 0,2 6) 0,4 2) 0,2 5) 0,5 7) 0,3 0,5 0,3 8) 1
220 kV 0,2 0,2 0,25 9) 0,25 0,5 10) 11) 12) 0,3 13) 0,7 13) 0,4 1 0,3 0,5 0,3 10) 12) 8) 1,3
Sdělovací kabely 0,3 4) 0,1 5) 0,8 4) 0,3 5) 0,8 4) 0,3 5) 0,5 10) 11) 12) 14) 0,1 0,1 0,2 0,5 4) 0,15 5) 0,1 0,2 0,2 0,1 1 5)
Plynovodní potrubí 2) do 0,005 MPa 0,1 6) 0,1 6) 0,1 6) 0,3 13) 0,1 0,1 0,1 0,15 0,1 15) 0,1 15) 0,5 16) 0,1 0,1 15) 1
do 0,4 MPa 0,1 6) 0,2 6) 0,2 6) 0,7 13) 0,1 0,1 0,1 0,15 0,1 15) 0,1 15) 0,5 16) 0,1 0,1 15) 1
vodovodní sítě a přípojky 0,4 2) 0,2 5) 0,4 2) 0,2 5) 0,4 2) 0,2 5) 0,4 0,2 0,15 0,15   0,2 17) 0,2 17) 0,1 0,3 0,2 17) 1,5
tepelné sítě 3) 0,3 7) 0,5 7) 0,5 7) 1 0,5 4) 0,15 5) 0,1 15) 0,1 15) 0,2 17)   0,15 0,1 0,2 0,2 1
kabelovody 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 15) 0,1 0,2 17) 0,15   0,1 0,2 0,2 1
stokové sítě a kanalizační přípojky 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 16) 0,5 16) 0,1 0,1 0,1   0,3 0,1  
potrubní pošta 0,3 0,3 0,3 0,3 10) 12) 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3   0,2 1
kolektor 8) 8) 8) 8) 0,1 0,1 15) 0,1 15) 0,2 17) 0,2 0,2 0,1 0,2   1
koleje tramvajové dráhy 1 1 1 1,3 1 5) 1 1 1,5 1 1   1 1  

Zdroj: ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.1994); Změna: Z1 (1.1996), Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003)

Vysvětlivky:

1) Vzdálenost se měří mezi vnějšími povchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bližší k vedení.

2) Plynovody provedené z IPE: viz technická pravidla COPZ G 702 01 - Plynovody a přípojky z polyethylenu. Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních stítí technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro vysokoltakou přípojku do regulační stanice se vzdálenosti podle ČSN 38 6410 tabulka 5 zkracující v položkách 2, 3, 4 a 7 na polovinu.

3) Vzdálenosti platí pro vodní teplená vedení. Pro parní tepelná vedení je nutné vzdálenost stanovit tak, aby byly splněny pdmínky č. 4.7.3. Pro křížení parního tepelného vedení se sdělovacími kabely se vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů na 250 mm.

4) Nechráněné.

5) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení ČSN 33 3300.

6) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdáleností takto: při křízení ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, při křízení stly plynovodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500 mm.

7) Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit.

8) Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.

9) Kabel nižšího napětí uložen v chráničce.

10) Kabely vvn uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 2000 mm.

11) Sdělovací kabely uloženy v betonových žlábech apod., zalitých asfaltem v délce přesahující místo křížení na obě strany minimálně 2000 mm.

12) Vlivy kabelu vvn  na sdělovací vedení kontrolovat výpočtem podle ČSN 33 2160.

13) Kabely vvn uloženy pod plynovodem v chraničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 300 mm a pokrytou 2 vrstvami ochranných krycích desek, v délce přesahující místo křížení nejméně 1 000 mm u ntl plynovodu a 2000 mm u stl plynovodu. Se správcem plynovodu projednat individuální protikorozní opatření.

14) Spojové kabely navzájem ve vzdálenosti 300 mm, spokové kabely a kabely DR ve vzdálenosti 700 mm.

15) Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzducovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu o 1000 mm.

16) Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynovod z kovu trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a je-li plynovod z LPE, chráničkou.

17) Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem či kolektorem, musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 350 mm.

18) Pro bezvýkopové technologie platí ZMĚNA Z1 a ZMĚNA Z4 této normy.

Zdroj: ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.1994); Změna: Z1 (1996), Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003)